GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij zijn Mylan B.V. (de ‘vennootschap’) en we zijn de beheerder van deze website. We zijn een vennootschap naar Nederlands recht en onze kantoren zijn gevestigd te Krijgsman 20, 1186 DM in Amstelveen; ons KvK-nummer is 34112365.

Gelieve de onderstaande gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, daar ze toepasselijk zijn voor elke bezoeker van deze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord de onderstaande voorwaarden in acht te nemen alsook met het feit dat die voorwaarden bindend voor u zijn; hetzelfde geldt voor de aanpassingen die van kracht zijn op het ogenblik van uw bezoek aan de website. De vennootschap mag deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u.

Copyright
Behoudens andersluidende bepalingen zijn het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal op de website (met inbegrip van, zonder beperking, foto’s en grafische elementen) eigendom van de vennootschap of haar licentiegevers. Onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen zijn alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend voorbehouden. Het is verboden uittreksels van de website te gebruiken, behalve in overeenstemming met deze mededeling. Indien u gelijk welke van deze wettelijke vermeldingen schendt, komt er automatisch een einde aan uw toelating om de website te gebruiken en moet u alle uittreksels die u van de website hebt gedownload of afgedrukt onmiddellijk vernietigen.

U mag uittreksels van deze website downloaden en afdrukken voor eigen gebruik en u mag uittreksels aan anderen bezorgen op basis van de onderstaande bepalingen:

1. er worden geen documenten of grafische elementen op de website op welke manier ook gewijzigd;

2. grafische elementen van de website worden niet los van de bijhorende tekst gebruikt; en

3. de vermelding betreffende het copyright en het handelsmerk van de vennootschap en deze mededeling inzake toelating worden opgenomen in alle kopieën.

U mag geen inhoud van onze website verkopen of opnieuw publiceren. Meer bepaald is het voor u verboden om materiaal op onze website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of op welke andere wijze ook te exploiteren voor welke commerciële doeleinden ook. U mag een link creëren naar gelijk welke pagina van de website, voor zover u dat doet op de basis waarnaar u de link creëert (zonder onze pagina’s echter te repliceren) en voor zover u dat niet doet op een manier waardoor uw gebruikers de verkeerde indruk kunnen krijgen dat onze inhoud de uwe is of dat onze website die van u bekrachtigt of daarmee is verbonden. Uw recht om een link naar de website te creëren is ook afhankelijk van de onderstaande voorwaarden:

1. u mag het logo van Mylan niet verwijderen of vervormen en u mag de afmetingen of het voorkomen van het logo van Mylan niet op enige andere wijze veranderen;

2. u mag rond de website geen kader, welke andere browser ook of randomgeving creëren;

3. u mag op geen enkele wijze doen geloven dat de vennootschap andere producten of diensten dan haar eigen producten of diensten ondersteunt;

4. u mag geen foute voorstelling geven van uw relatie met de vennootschap en u mag geen andere foute informatie over de vennootschap verspreiden;

5. zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de vennootschap mag u de handelsmerken van Mylan die u op de website vindt niet op welke andere wijze ook gebruiken;

6. u mag geen links creëren vanaf een website die u niet bezit; en

7. uw website mag geen inhoud bevatten die wansmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, een inbreuk vormt op welke intellectuele eigendomsrechten of andere rechten ook van eender welke andere persoon of op enige andere wijze niet conform is aan de toepasselijke wetten en reglementen.

De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het recht een link naar de website te creëren in te trekken wegens een inbreuk op deze bepalingen en om alles te doen wat ze passend acht. U bent gehouden de vennootschap volledig te vergoeden voor elk verlies of elke schade die zij of gelijk welke vennootschap van haar groep oploopt als gevolg van een inbreuk op deze bepalingen.

Links naar derden
Deze website kan links bevatten naar de websites van derden, die we ter informatie ter beschikking stellen van de gebruikers van onze website. Mylan legt geen verklaringen af en biedt geen garanties – en is niet aansprakelijk voor – met betrekking tot welke informatie ook die wordt aangetroffen op een website die via een link toegankelijk is.

Geen verklaring of waarborg
Hoewel ze redelijke inspanningen levert om actuele en nauwkeurige informatie op haar website te publiceren, legt de vennootschap geen verklaringen af en biedt ze geen garanties van welke aard ook, en verloochent ze die uitdrukkelijk, zowel expliciet als impliciet (met inbegrip van, zonder beperking, eender welke impliciete garanties inzake verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk), met betrekking tot eender welke dergelijke informatie, haar nauwkeurigheid of volledigheid of de regelmaat waarmee ze wordt bijgewerkt. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en van alles wat u op deze website vindt gebaseerd is o, zoals hierop weergegeven. De vennootschap is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke fouten of weglatingen ook in de inhoud van deze website. De vennootschap biedt geen garanties dat (i) de website aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten functioneert, (iii) de resultaten die u verkrijgt door de website te gebruiken nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van welke goederen of diensten ook die op de website beschikbaar zijn aan uw verwachtingen zullen voldoen, (v) eventuele fouten op de website worden verbeterd, (vi) uw gebruik van de website of van welk via de website verkregen materiaal ook geen schade zal aanbrengen aan uw computersysteem of mobiel apparaat of dat u geen gegevens kunt verliezen als gevolg van het verkrijgen van dergelijk materiaal.

Aansprakelijkheidsbeperking
U gebruikt deze website op eigen risico. De vennootschap of haar verantwoordelijken, bestuurders, werknemers of filialen is (zijn) niet aansprakelijk, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor gelijk welke schade van welke aard ook, met inbegrip van, zonder beperking, directe, bijzondere, incidentele of gevolgschade, schadevergoeding met boetekarakter of welke vorderingen of verliezen ook als gevolg van of in verband met het creëren of gebruiken van, of het vertrouwen op, deze website, eender welke andere website van Mylan of gelijk welke gelinkte website die in dergelijke websites is opgenomen, of welke informatie ook waartoe men toegang heeft via gelijk welke dergelijke website of als gevolg van het onvermogen om dergelijke website te gebruiken. Deze beperking omvat ook de schade aan uw computeruitrusting of gelijk welke virussen die uw computeruitrusting of andere bezittingen kunnen besmetten, winstderving, goodwill of andere immateriële verliezen (zelfs indien de vennootschap kennis heeft gekregen van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik van de website of het onvermogen om de website te gebruiken; (ii) de kosten om vervangende goederen en diensten te verkrijgen als gevolg van gelijk welke goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via, uit of als gevolg van de website; (iii) de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw doorgiftes of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van welke gebruiker of derde ook op de website; (v) het feit dat u vertrouwen stelt in inhoud die de vennootschap beschikbaar maakt; of (vi) eender welke andere materie in verband met de website.

Voor zover de wet dit toestaat, is de maximale aansprakelijkheid van de vennootschap en gelijk welke van haar verantwoordelijken, bestuurders, werknemers of filialen als gevolg van of in verband met de websites of het gebruik door u van inhoud van Mylan, ongeacht de reden van de vordering (contractueel, onrechtmatige daad, inbreuk op een verbintenis of op welke andere wijze ook), niet hoger dan een totaalbedrag van €100. Geen enkele van deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit, of beperkt die, wegens fraude, overlijden of persoonlijke verwondingen als gevolg van onze nalatigheid of welke aansprakelijkheid ook die krachtens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten of beperkt.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in de vennootschap en gelijk welke van haar verantwoordelijken, bestuurders, werknemers of filialen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van gelijk welke klachten, vorderingen of eisen, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit (i) uw gebruik van of vertrouwen op eender welke inhoud van derden, (ii) uw gebruik van of vertrouwen op gelijk welke inhoud van de vennootschap, (iii) uw misbruik van de website of (iv) uw inbreuk op deze voorwaarden. De vennootschap brengt u onverwijld op de hoogte van gelijk welke dergelijke klacht.

 Geen advies
Geen enkel element van deze website mag worden geïnterpreteerd als medisch, juridisch, beleggings-, financieel of ander advies. Zonder beperking mag geen enkel element van deze websites in de plaats komen van medisch advies, een geneeskundig onderzoek of een aanbeveling van een zorgaanbieder.

Uw gedrag
U mag de website zelf niet wijzigen noch daartoe een poging ondernemen. U mag evenmin een link naar de website creëren zonder daartoe eerst de schriftelijke toelating van de vennootschap te hebben verkregen. Voorts mag u de diensten van de website niet gebruiken op een wijze die ertoe kan leiden dat eender welke server van de vennootschap of servers waartoe de vennootschap toegang heeft gekregen onbruikbaar wordt (worden) gemaakt, wordt (worden) overbelast of beschadigd of die gebruik en het genot door een derde verstoort van de websitediensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met eender welke server van Mylan of met de website, als gevolg van het kraken van computers, het onderscheppen van wachtwoorden of op eender welke andere wijze. U mag geen materiaal of informatie (proberen te) verkrijgen op een manier die niet doelbewust beschikbaar is gesteld via de website.

U bent gehouden de websitediensten uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag de websitediensten niet gebruiken om (i) gebruikerscommentaar te publiceren dat spam bevat of andere dubbele of ongevraagde berichten met inbreuk op de toepasselijke wetgeving; (ii) inbreukmakend, obsceen, bedreigend, lasterlijk of op enige andere wijze onrechtmatig materiaal te uploaden of te publiceren, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van een derde schendt; (iii) materiaal te uploaden of te publiceren dat softwarevirussen of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, media of programma’s bevat; of (iv) eender welke gebruikers van de websitediensten aan te spreken, met commerciële doeleinden, in verband met hun inhoud, door gebruik te maken van eender welke persoonlijk identificeerbare informatie of communicatieforums op de website.

Het is verboden om veiligheidsgerelateerde eigenschappen van de website of eigenschappen die het gebruik van de websitediensten beperken te omzeilen, buiten werking te stellen of op enige andere wijze te hinderen.

Disclaimer
Hoewel de vennootschap ernaar streeft correcte informatie op de website te publiceren, biedt ze geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal op de website. De vennootschap mag gelijk wanneer, zonder kennisgeving, wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op de website of aan de producten en prijzen die er worden beschreven. Het is mogelijk dat het materiaal op de website niet langer up-to-date is en de vennootschap verbindt zich er niet toe om dergelijk materiaal bij te werken.

Het materieel op de website wordt ‘as is’ geleverd, zonder enige voorwaarden, garanties of andere bepalingen van welke aard ook. Bijgevolg sluit de vennootschap, voor zover de wet dat toestaat, alle garanties, verklaringen, voorwaarden, verbintenissen en andere bepalingen uit (met inbegrip van maar niet beperkt tot voorwaarden, voortvloeiend uit de wet, inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en het gebruik van redelijke zorg en bedrevenheid), die, behoudens voor deze wettelijke mededeling, een impact kunnen hebben in verband met de website.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht in verband met gelijk welk geschil tussen u en de vennootschap dat voortvloeit uit deze voorwaarden of betrekking heeft op het voorwerp van die voorwaarden. De partijen die door deze voorwaarden gebonden zijn, erkennen dat alleen de rechtscolleges in Utrecht bevoegd zijn om kennis te nemen van gelijk welk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit deze voorwaarden of betrekking heeft op het voorwerp van die voorwaarden.

PRIVACYBELEID

Mylan hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en we begrijpen hoe belangrijk het is om iemands persoonsgegevens te beschermen en hoge ethische en regulerende normen toe te passen bij de verwerking van dergelijke gegevens. Dit Privacybeleid verklaart de beleidslijnen en praktijken die Mylan heeft ontwikkeld om persoonsgegevens te beschermen terwijl u gebruik maakt van deze website.

1. OVER ONS

Mylan verzamelt informatie rechtstreeks van u wanneer u ervoor kiest om een account aan te maken op onze websites of in onze mobiele applicaties, wanneer u ons belt of e-mailt, of op andere wijze rechtstreeks informatie aan ons verstrekt.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

(a)  Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen

De volgende gegevens zijn voorbeelden van informatie die wij rechtstreeks van u kunnen verzamelen:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, postadres etc.)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Geboortedatum
 • Communicatievoorkeuren
 • Leeftijd
 • Bedrijfsinformatie, waaronder werkgeschiedenis, opleidingen, kwalificaties, beroep en specialisaties
 • Technische apparaat- en toegangsgegevens (IP-adres, cookies, gebruikte apparaat)

(b)  Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites bezoekt

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij de volgende types informatie over u:

Websiteregistratie. Mylan heeft deze website ontwikkeld zodat u ons kunt bezoeken en informatie kunt bekijken over de diensten en producten die wij aanbieden zonder dat u persoonsgegevens hoeft aan te bieden. Als u ervoor kiest zich te registreren om de Mylan-functies en -diensten te gebruiken, hetzij als consument of als zorgverlener, zullen wij persoonsgegevens van u verzamelen. Deze informatie kan worden gecombineerd om u diensten of informatie te bieden die u aanvraagt ​​of om ervoor te zorgen dat wij volledige, actuele en correcte persoonsgegevens bewaren.

IP-adres. We registreren het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer wanneer u deze website bezoekt. Het IP-adres identificeert u niet persoonlijk, maar stelt ons in staat om de communicatie met u te onderhouden terwijl u zich op deze website bevindt.

Contactinformatie. De persoonsgegevens die u via uw e-mail verstrekt, worden doorgegeven binnen Mylan ten behoeve van de bewaking van geneesmiddelen, kwaliteitsonderzoek van onze producten of het beantwoorden van medische vragen. Deze persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met gezondheidsautoriteiten en zakelijke partners, maar de informatie die u kan identificeren, wordt gemaskeerd voordat deze wordt gedeeld. Als u op enig moment uw rechten op toegang tot, wijziging, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via dataprivacy@mylan.com of 0800-250-0056 of 0800-023-2907.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Mylan verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonsgegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in dit privacybeleid uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn gegevens:

 • voor de afhandeling van een aankoop;
 • voor het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten;
 • voor productontwikkeling;
 • voor een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten;
 • voor de uitvoering van een contract waarbij u betrokken bent;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Mylan is onderworpen.

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

 • om onze service aan te bieden en te verbeteren;
 • om te reageren op uw verzoeken;
 • om de inhoud van onze communicaties te verbeteren;
 • om u van tips, nuttige informatie, productnieuws en updates te kunnen voorzien;
 • om u op de hoogte te houden en in kennis te stellen van onze nieuwe producten en diensten;
 • om uw mening te peilen over onze producten en diensten;
 • om uw sollicitatie in overweging te nemen;
 • voor onze eigen administratieve en kwaliteitsborgingsdoeleinden;
 • voor overige doeleinden die uiteengezet op deze website.

5. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS EN WAT ZIJN UW RECHTEN?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Wanneer Mylan uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder nadelige gevolgen voor u door contact met ons op te nemen via dataprivacy@mylan.com of 0800-250-0056 of 0800-023-2907.Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt worden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we het recht hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld: gegevens verzamelen over ongunstige bijwerkingen). We kunnen van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt die nodig is om uw identiteit te bevestigen voordat we aan uw verzoek voldoen.

Mylan hanteert de volgende bewaartermijnen voor gegevens:

 •  Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een dienst (bijvoorbeeld het gebruik van onze applicaties) of een verzoek van u met betrekking tot het aangaan van een servicecontract met Mylan, worden gedurende de gehele duur van het contract bewaard. Na het einde van het contract worden deze gegevens gearchiveerd voor juridische doeleinden gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
 •  Gegevens met betrekking tot marketingdoeleinden (inclusief nieuwsbrieven en gegevens met betrekking tot generieke en specifieke vragen die u ons stelt) worden gedurende 24 maanden bewaard vanaf de laatste communicatie die Mylan met u had. Aan het einde van deze periode neemt Mylan contact met u op om te weten of u communicatie wilt blijven ontvangen. Hierna worden deze gegevens gearchiveerd voor juridische doeleinden gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
 •  Gegevens met betrekking tot het rekruteringsproces worden gedurende 4 weken bewaard vanaf de laatste communicatie die Mylan met u heeft gehad en nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. Aan het einde van deze periode worden deze gegevens gearchiveerd voor juridische doeleinden gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
 •  Mylan hanteert een bewaartermijn van 26 maanden voor gegevens die van toepassing zijn op cookies en/of soortgelijke technologieën die door Mylan worden gebruikt.

6. COOKIES

Wanneer u een website van Mylan bezoekt, dan verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website via cookies, server logs en soortgelijke technologie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door deze website op uw computer of een ander apparaat voor webtoegang worden geplaatst, zodat wij u kunnen herkennen en uw voorkeuren kunnen bewaren wanneer u terugkeert naar onze website. Cookie-technologie verzamelt ‘clickstream-gegevens’, die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, maar die uw activiteiten op de website weerspiegelen en ons helpen onze website-ervaring aan te passen. Zo kunnen we anticiperen op wat van belang kan zijn voor onze gebruikers, door het verkeer in populaire gebieden te volgen en diensten en informatie aan te passen om aan de klantvraag te voldoen.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • First party cookies – cookies ingesteld door de website weergegeven in het browservenster – geïdentificeerd door de domeinnaam in de adresbalk van het browservenster.
 • Analytische cookies – cookies die het mogelijk maken om statistieken van de site bij te houden.
 • Sessiecookies – cookies die aan het einde van een browsersessie vervallen, beginnend met het tijdstip waarop een gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer de gebruiker de browser verlaat.
 • Permanente cookies – cookies die ‘aanhouden’ (worden opgeslagen) op het apparaat na het einde van een browsersessie en daarom kunnen toestaan ​​dat de voorkeuren of acties van de gebruiker worden onthouden wanneer ze terugkeren naar de website. 

We gebruiken cookies op deze website om:

 • gebruikers naar de relevante secties op de website te leiden;
 • ervoor te zorgen dat de website een consistent uiterlijk heeft op verschillende browsers en apparaten;
 • gebruikers te kunnen identificeren nadat ze zijn ingelogd;
 • misbruik van authenticatie te detecteren;
 • technische gegevens op te slaan om video- of audio-inhoud af te spelen;
 • de aangepaste voorkeuren van gebruikers te onthouden;
 • analyses en marktonderzoek uit te voeren;
 • ervoor te zorgen dat complexe delen van de website kunnen functioneren;
 • geaggregeerde statistieken over bezoeken aan de website bij te houden, om ons te helpen de prestaties van de website te verbeteren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van cookies. Daartoe kunt u de installatie van cookies uitschakelen door uw browser te configureren.

Met elke recente webbrowser kunt u de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Deze instellingen zijn meestal beschikbaar in de sectie "extra", "opties", "help" of "voorkeuren" in uw browser.

Bepaalde acties die u onderneemt om instellingen met betrekking tot cookies te beheren, zullen waarschijnlijk uw surfervaring op het internet veranderen, evenals uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. Wij houden ons niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verstoorde werking van onze diensten als gevolg van weigering of verwijdering van de cookie-installatie door de gebruiker die noodzakelijk is voor de werking.

7. HOE DELEN WIJ UW GEGEVENS MET ANDEREN?

Houd er rekening mee dat de toegestane overdracht van persoonsgegevens aan derden of andere bedrijven binnen de Mylan-groep de overdracht van gegevens van een land naar een ander land kan inhouden en mogelijk overdrachten naar een land omvat waar de wetten andere bescherming bieden dan uw land. In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen nemen om te zorgen voor adequate gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

(a)  Gelieerde ondernemingen

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Gelieerde ondernemingen zijn die bedrijven die onder gezamenlijke zeggenschap staan van ons moederbedrijf Mylan N.V.

(b)  Derde partijen

Mylan kan derden inzetten om ons diensten te verlenen waarvoor u mogelijk uw persoonsgegevens aan dergelijke derden moet bekendmaken. Als we een derde toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, zullen deze alleen toegang krijgen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en worden ze vereist om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

(c)  Wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kunnen wij worden opgeroepen om uw persoonsgegevens vrij te geven als reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving. We zijn van plan om mee te werken aan het reageren op dergelijke verzoeken en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de aanvrager kennis heeft van de gevoelige aard van de persoonsgegevens die zij kunnen ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken en vervolgen van gebruikers die onze regels overtreden of zich bezighouden met gedrag dat onwettig of schadelijk is voor individuen of de persoonsgegevens waarvoor we verantwoordelijk zijn.

(d)  Productervaringen

Als u contact met ons opneemt over uw ervaring met het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt, indien nodig, gebruiken voor het indienen van klachten of bijwerkingenrapporten bij lokale en internationale gezondheids- of farmaceutische regelgevende instanties en tenzij anderszins door wet vereist.

(e)  Zakelijke transacties

Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan een derde partij in verband met een bedrijfsreorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, toewijzing of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures.

8. INTERNATIONALE GEGEVENSUITWISSELING

Om de diensten aan te bieden, kan het zijn dat Mylan uw persoonsgegevens moet overdragen aan andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u aanvankelijk uw persoonsgegevens heeft verstrekt.

Wat betreft de gegevensuitwisseling van het Mylan-bedrijf gevestigd in uw land naar Mylan N.V.-kantoren in de Verenigde Staten: Mylan N.V. heeft zich gecertificeerd voor de EU-VS Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het Ministerie van Handel en de Europese Commissie met betrekking tot de verzameling, opslag, gebruik, overdracht en andere verwerking van persoonsgegevens die zijn overgedragen van de EER naar de VS. Voor meer informatie over het privacyschild, zie https://www.privacyshield.gov.

9. HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?

Mylan zal al het mogelijke doen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen schade, verlies, openbaarmaking, onrechtmatige toe-eigening, inbraak, wijziging of vernietiging. Om de privacy van gegevens te beschermen, handhaven we fysieke, technische en administratieve voorzorgsmaatregelen. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot diegenen die deze informatie nodig hebben om u voordelen of diensten te bieden. Daarnaast trainen we onze medewerkers in gegevensbescherming.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We zullen persoonsgegevens alleen gebruiken op de manier die wordt beschreven in het Privacybeleid dat van kracht was toen de informatie van u werd verzameld. We behouden ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgevingen inzake gegevensbescherming) door herzieningen op deze website te plaatsen. We zullen adequate en redelijke maatregelen nemen om, indien nodig, uw toestemming te verkrijgen als gevolg van een dergelijke wijziging.

11. CONTACTINFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid, de manier waarop Mylan uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, of voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw verzamelde persoonsgegevens (zie sectie 5), kunt u contact opnemen met ons door:

 • een e-mail te sturen naar dataprivacy@mylan.com; of
 • contact met ons op te nemen via 0800-250-0056 of 0800-023-2907.

Mylan heeft ook een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.
Contactgegevens van DPO: dataprivacy@mylan.com